آخرین محصولات (پتانسیمتر مولتی ترن)

مولتی ترن 1مگااهم

مولتی ترن 1مگااهم

E71 :کد

پتانسیمتر 1مگااهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد1m

مولتی ترن 500کیلو اهم

مولتی ترن 500کیلو اهم

E70 :کد

پتانسیمتر500کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد500k

مولتی ترن 200کیلو اهم

مولتی ترن 200کیلو اهم

E83 :کد

پتانسیمتر 200کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد200k

مولتی ترن 100کیلو اهم

مولتی ترن 100کیلو اهم

E82 :کد

پتانسیمتر 100کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد100k

مولتی ترن 50کیلو اهم

مولتی ترن 50کیلو اهم

E81 :کد

پتانسیمتر 50کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد50k

مولتی ترن 20کیلو اهم

مولتی ترن 20کیلو اهم

E80 :کد

پتانسیمتر 20کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد20k

مولتی ترن 10کیلو اهم

مولتی ترن 10کیلو اهم

E79 :کد

پتانسیمتر 10کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد10k

مولتی ترن 5کیلو اهم

مولتی ترن 5کیلو اهم

E78 :کد

پتانسیمتر 5کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد5k

مولتی ترن 2کیلو اهم

مولتی ترن 2کیلو اهم

E77 :کد

پتانسیمتر 2کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد2k

مولتی ترن 1کیلو اهم

مولتی ترن 1کیلو اهم

E78 :کد

پتانسیمتر 1کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد1k

مولتی ترن 500اهم

مولتی ترن 500اهم

E58 :کد

پتانسیمتر 500اهم که با 10دور چرخش قابل تنظیم میباشد500

مولتی ترن 200اهم

مولتی ترن 200اهم

E75 :کد

پتانسیمتر 200اهم 10دور بسیار حساس و دقیق200

مولتی ترن 100اهم

مولتی ترن 100اهم

E74 :کد

پتانسمتر 100اهم 10دور بسیار دقیق و حساس قابل تنظیم100