آخرین محصولات (میکرو سوییچ)

کلید جیوه ای

کلید جیوه ای

2416 :کد

کلیدی شیشه ای با مایع جیوه داخل ان که هم به عنوان کلید ا

میکرو سوییچ سبز

میکرو سوییچ سبز

2266 :کد

میکروسوییچ اهرم بلند سبز رنگ

میکرو سوییچ اهرم بلند

میکرو سوییچ اهرم بلند

1372 :کد

میکرو سویچ اهرم دار با طول اهرم 4سانتی متر

میکرو سوییج 2*1

میکرو سوییج 2*1

1373 :کد

میکروسوییچ اهرم دار با بلندی اهرم 2سانتی متر

میکرو سوییچ ریز 1.5*1

میکرو سوییچ ریز 1.5*1

1374 :کد

میکرو سوییچ اهرم دار ریز با بلندی اهرم 1سانتیمتر