آخرین محصولات (مادون قرمز)

گیرنده 3پایه مادون قرمز

گیرنده 3پایه مادون قرمز

1994 :کد

سنسور گیرنده 3پایه مادون قرمز با فرکانس 1838

TCRT5000

TCRT5000

1985 :کد

گیرنده و فرستنده مادون قرمز قوی

CNY70

CNY70

1984 :کد

گیرنده و فرستنده مادون قرمز 4پایه 3میلیمتر

SEND IR 5MM

SEND IR 5MM

1983 :کد

فرستنده مادون قرمز 5میلیمتر 2پایه

SEND IR 3MM

SEND IR 3MM

1982 :کد

فرستنده مادون قرمز 3میلی متر 2پایه

RECEIVER IR 5MM

RECEIVER IR 5MM

1981 :کد

گیرنده مادون قرمز 5میلی متر

RECEIVER IR 3MM

RECEIVER IR 3MM

1980 :کد

گیرنده مادون قرمز 2پایه با قطر 3میلی متر