آخرین محصولات (شفاف(سوپر هایبرایت))

LED RED قرمز 3میلی متر

LED RED قرمز 3میلی متر

2031 :کد

ال ای دی 3میلی متر قرمز لیزری

LED GREEN سبز 3میلی متر

LED GREEN سبز 3میلی متر

2030 :کد

ال ای دی سبز رنگ 3میلی متر لیزری

LED BLUE ابی 3میلی متر

LED BLUE ابی 3میلی متر

2029 :کد

ال ای دی 3میلی متر سوپر هایبرایت لیزری

LED WHITE سفید 3میلی متر

LED WHITE سفید 3میلی متر

2028 :کد

ال ای دی 3میلی متر سفید سوپر هایبرایت

LED UV  یو وی

LED UV یو وی

2027 :کد

ال ای دی تست اسکناس و بنفش رنگ

LED GREEN سبز 5میلی متر

LED GREEN سبز 5میلی متر

2026 :کد

ال ای دی سبز رنگ سوپر هایبرایت 5میلی متر

LED RED قرمز 5میلی متر

LED RED قرمز 5میلی متر

2025 :کد

ال ای دی قرمز سوپر هایبرایت لیزری

LED YELLOWزرد 5میلی متر

LED YELLOWزرد 5میلی متر

2024 :کد

ال ای دی سوپر هایبرایت 5میلی متر زرد رنگ

LED WHITEسفید 5میلی متر

LED WHITEسفید 5میلی متر

2023 :کد

ال ای دی 5میلی متری سوپر هایبرایت معروف به لیزری

LED BLUE ابی 5میلی متر

LED BLUE ابی 5میلی متر

2022 :کد

ال ای دی ابی 5میلی متر 2پایه سوپر هایبرایت معروف به لیزر