آخرین محصولات (سیم فلت)

فلت رنگی 20رشته

فلت رنگی 20رشته

2238 :کد

۱۶۰,۰۰۰ ريال

واحد قیمت بر حسب متر میباشید
سیم فلت 20رشته

سیم فلت 20رشته

2227 :کد

۱۳۰,۰۰۰ ريال

قیمت بر حسب متر است
سیم فلت 16رشته

سیم فلت 16رشته

2226 :کد

۱۰۵,۰۰۰ ريال

قیمت بر حسب متر است
سیم فلت 10 رشته

سیم فلت 10 رشته

2224 :کد

۲,۴۵۰,۰۰۰ ريال

قیمت بر حسب متر است