آخرین محصولات (سوکت ای سی معمولی)

سوکت ای سی 28پین

سوکت ای سی 28پین

2415 :کد

سوکت معمولی 28پین باریک

سوکت ای سی 40پین

سوکت ای سی 40پین

1384 :کد

سوکت ای سی 40پایه پهن

سوکت ای سی 24پین

سوکت ای سی 24پین

1383 :کد

سوکت ای سی 24پین پهن

سوکت ای سی 20پین

سوکت ای سی 20پین

1382 :کد

سوکت 20پین معمولی با فاصله پایه استاندارد

سوکت ای سی 18پین

سوکت ای سی 18پین

1381 :کد

سوکت18پین معمولی با فاصله پایه استاندارد

سوکت ای سی 16پین

سوکت ای سی 16پین

1380 :کد

سوکت 6پین معمولی با فاصله پایه استاندارد

سوکت ای سی 14پین

سوکت ای سی 14پین

1379 :کد

سوکت 14پین معمولی با فاصله پایه استاندارد

سوکت ای سی 8پین

سوکت ای سی 8پین

1378 :کد

سوکت 8پین معمولی با فاصله پایه استاندارد

سوکت ای سی 6پین

سوکت ای سی 6پین

1377 :کد

سوکت 6پین معمولی با فاصله پایه استاندارد