آخرین محصولات (سون سگمنت)

سون سگمنت4دیجیت  کاتد

سون سگمنت4دیجیت کاتد

2181 :کد

seven segment 4digit katod

سون سگمنت4دیجیت آند

سون سگمنت4دیجیت آند

2180 :کد

seven segment 4digit anod

سون سگمنت 3دیجیت کاتد

سون سگمنت 3دیجیت کاتد

2179 :کد

seven segment 3digit katod

سون سگمنت  3دیجیت اند

سون سگمنت 3دیجیت اند

2178 :کد

seven segment 3digit anod

سون سگمنت2دیجیت کاتد

سون سگمنت2دیجیت کاتد

2177 :کد

seven segment 2digit katod

سون سگمنت 2دیجیت اند

سون سگمنت 2دیجیت اند

2176 :کد

seven segment 2digit anod

سون سگمنت کاتد sevensegment

سون سگمنت کاتد sevensegment

2175 :کد

سون سگمنت تک دیجیت قرمز رنگ کاتد با ولتاژ کاری 2ولت

سون سگمنت  آند sevensegment

سون سگمنت آند sevensegment

2174 :کد

سون سگمنت تک دیجیت اند قرمز رنگ با ولتاژ کاری 2ولت