آخرین محصولات (سنسور دما)

DS18B20

DS18B20

F4 :کد

سنسور دما دیجیتال سایز TO92
SHT10

SHT10

1987 :کد

سنسور خام دما و رطوبت دیجیتال
ماژول SHT10

ماژول SHT10

1986 :کد

سنسور دما و رطوبت دیجیتال بسیار حساس
LM75

LM75

1978 :کد

سنسور دما از 55-درجه تا 120درجه سانتیگراد
LM45C

LM45C

1977 :کد

سنسور دما از 20- درجه تا 100درجه سانتیگراد
LM335

LM335

1976 :کد

سنسور دما انالوگ از 40-تا 100درجه سانتی گراد
LM35 DZ

LM35 DZ

1975 :کد

سنسور دما آنالوگ از 0 تا 100 درجه سانتگراد