آخرین محصولات (سلف مقاومتی)

فریت بید

فریت بید

E10 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

FERRITE BEADE با سایز 6میلی متر
1MH

1MH

E44 :کد

۸,۵۰۰ ريال

سلف مقاومتی 1میلی هانری
220UH

220UH

E39 :کد

۷,۵۰۰ ريال

سلف مقاومتی 220میکروهانری
330UH

330UH

2490 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

سلف مقاومتی 330میکروهانری 1.2وات
1UH

1UH

2486 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

سلف 1میکروهانری 1.2وات
10UH

10UH

2482 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

سلف مقاومتی 10میکروهانری 1.2وات
100UH

100UH

2480 :کد

۶,۰۰۰ ريال

سلف 1.2وات 100میکروهانری