آخرین محصولات (رگولاتور سویچینگ)

LM2576s-5

LM2576s-5

D36 :کد

رگولاتور کاهنده سوییچینگ 5ولت 3امپر اس ام دی

TNY266اورجینال

TNY266اورجینال

1691 :کد

ENERGY EFFICIENT,LOW POWER,OFF-LINE SWITCHERS

TL494

TL494

1690 :کد

Ic=250mA/Vo=41v--MODULATION PWM CONTROLLER

LM2576-HVTاورجینال

LM2576-HVTاورجینال

1689 :کد

Io=3A Vo:1.23..57V Vin:12V P:int

LM2576-ADJ

LM2576-ADJ

1688 :کد

Io=3A Vo:1.23..57V Vin:12V P:int

LM2576-5v

LM2576-5v

1687 :کد

Io=3A Vin:12V P:int

LM2576-12v

LM2576-12v

1685 :کد

Io=3A Vin:12V P:int

LM2575-5v

LM2575-5v

1684 :کد

SIMLE SWITCHER 1A STEP-DOWN VOLTEGE REGULTOR

LM2575-ADJ

LM2575-ADJ

1683 :کد

SIMLE SWITCHER Vo:1.23..37V Vin:40V P:int