آخرین محصولات (دیود زینر 1وات)

زینر 82ولت 1وات

زینر 82ولت 1وات

1494 :کد

۳,۵۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 82v

زینر 62ولت 1وات

زینر 62ولت 1وات

1493 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 62v

زینر 43ولت 1وات

زینر 43ولت 1وات

1492 :کد

۴,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 43v

زینر 33ولت 1وات

زینر 33ولت 1وات

1491 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 33v

زینر 30ولت 1وات

زینر 30ولت 1وات

1490 :کد

۴,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 30v

زینر 27ولت 1وات

زینر 27ولت 1وات

1489 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 27v

زینر22ولت 1وات

زینر22ولت 1وات

1488 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 22v

زینر 18ولت 1وات

زینر 18ولت 1وات

1487 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 18v

زینر 16ولت 1وات

زینر 16ولت 1وات

1486 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 16v

زینر 12ولت 1وات

زینر 12ولت 1وات

1485 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 12v

زینر 10ولت 1وات

زینر 10ولت 1وات

1484 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 10v

زینر 9.1ولت 1وات

زینر 9.1ولت 1وات

1483 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 9.1v

زینر 7.5ولت 1وات

زینر 7.5ولت 1وات

1481 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 7.5v

زینر 6.8ولت 1وات

زینر 6.8ولت 1وات

1480 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 6.8v

زینر 6.2ولت 1وات

زینر 6.2ولت 1وات

1479 :کد

۳,۰۰۰ ريال

دیود شیشه ای 1وات 6.2v

  • 2

    از

    1