آخرین محصولات (خازن مولتی لایر)

1mfمیکروفاراد

1mfمیکروفاراد

1974 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

820nfنانوفاراد

820nfنانوفاراد

1973 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

680nfنانوفاراد

680nfنانوفاراد

1972 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

560nfنانوفاراد

560nfنانوفاراد

1971 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

470nfنانوفاراد

470nfنانوفاراد

1970 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

330nfنانوفاراد

330nfنانوفاراد

1969 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

220nfنانوفاراد

220nfنانوفاراد

1968 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

150nfنانوفاراد

150nfنانوفاراد

1967 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

100nfنانوفاراد

100nfنانوفاراد

1966 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

68nfنانوفاراد

68nfنانوفاراد

1965 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

56nfنانوفاراد

56nfنانوفاراد

1964 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

47nfنانوفاراد

47nfنانوفاراد

1963 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

39nfنانوفاراد

39nfنانوفاراد

1962 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

33nfنانوفاراد

33nfنانوفاراد

1961 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

22nfنانوفاراد

22nfنانوفاراد

1960 :کد

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت

  • 2

    از

    1