آخرین محصولات (خازن سرامیک(عدسی))

150نانوفاراد درشت

150نانوفاراد درشت

1952 :کد

خازن سرامیک سایز بزرگ استاندارد با 10%خطا 150n

100نانوفاراد

100نانوفاراد

1951 :کد

خازن سرامیک 2.2نانوفاراد با تلورانس 10% 100n

68نانوفاراد

68نانوفاراد

1950 :کد

خازن سرامیک 2.2نانوفاراد با تلورانس 10% 68n

47نانوفاراد

47نانوفاراد

1948 :کد

خازن سرامیک 47نانوفاراد با تلورانس 10% 47n

33نانوفاراد

33نانوفاراد

1947 :کد

خازن سرامیک33نانوفاراد با تلورانس 10% 33n

22نانوفاراد

22نانوفاراد

1946 :کد

خازن سرامیک 22نانوفاراد با تلورانس 10% 22n

20نانوفاراد

20نانوفاراد

1945 :کد

خازن سرامیک 20نانوفاراد با تلورانس 10% 20n

15نانوفاراد

15نانوفاراد

1944 :کد

خازن سرامیک 15نانوفاراد با تلورانس 10% 15n

10نانوفاراد

10نانوفاراد

1943 :کد

خازن سرامیک 10نانوفاراد با تلورانس 10% 10n

5.6نانوفاراد

5.6نانوفاراد

1942 :کد

خازن سرامیک5.6نانوفاراد با تلورانس 10% 5.6n

4.7نانوفاراد

4.7نانوفاراد

1941 :کد

خازن سرامیک4.7نانوفاراد با تلورانس 10% 4.7n

3.9نانوفاراد

3.9نانوفاراد

1940 :کد

خازن سرامیک 3.9نانوفاراد با تلورانس 10% 3.9n

3.3نانوفاراد

3.3نانوفاراد

1939 :کد

خازن سرامیک3.3نانوفاراد با تلورانس 10% 3.3n

2.7نانوفاراد

2.7نانوفاراد

1938 :کد

خازن سرامیک 2.7نانوفاراد با تلورانس 10% 2.7n

2.2نانوفاراد

2.2نانوفاراد

1937 :کد

خازن سرامیک 2.2نانوفاراد با تلورانس 10% 2.2n

  • 4

    از

    1