آخرین محصولات (تی تی ال-TTL)

74c922اورجینال

74c922اورجینال

2269 :کد

ای سی راه انداز کیبرد

74540(20پین)

74540(20پین)

2163 :کد

OCTAL BUFFER/LINE DRIVER 3-ST

74298(16پین)

74298(16پین)

2162 :کد

QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER

74393(14پین)

74393(14پین)

2161 :کد

DUAL 4-BIT BINARY COUNTER

74390(16پین)

74390(16پین)

2160 :کد

UAL DECADE COUNTERUAL DECADE COUNTER

74374(20پین)

74374(20پین)

2159 :کد

OCTAL D-TYPE F.F 3-STATEOCTAL D-TYPE F.F 3-STATE

74373(20پین)

74373(20پین)

2158 :کد

OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCH

74299(20پین)

74299(20پین)

2157 :کد

8-BIT SHIFT/STROGE REGISTER

74283(16پین)

74283(16پین)

2156 :کد

4-BIT BIN ADDER WITH FAST CARY

74273(20پین)

74273(20پین)

2155 :کد

OCTAL D-TYPE F.F WITH RESET

74257(16پین)

74257(16پین)

2149 :کد

QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER

74251(16پین)

74251(16پین)

2148 :کد

8TO1 DATA SELECTOR

74245(20پین)

74245(20پین)

2147 :کد

OCTAL NON-INVERT BUS TRANSC.

74244(20پین)

74244(20پین)

2146 :کد

DUAL 4-BIT NON-INVERT.BUFFER

74241(20پین)

74241(20پین)

2145 :کد

OCTAL BUS LINE DRIVER

  • 6

    از

    1