آخرین محصولات (تریستور)

TIC106

TIC106

1762 :کد

Thyristor, 600V 5A

BT169

BT169

1761 :کد

Thyristor, 600V 0.8A 0,1W

BT152

BT152

1760 :کد

Thyristor for mains operation400..800V, 20A

BT151

BT151

1759 :کد

Fast thyristor500..800V, 12A