آخرین محصولات (ترمینال دکسون فونیکس)

فونیکس 3پین ریز

فونیکس 3پین ریز

3020 :کد

کانکتور 2تیکه PHONIX با فاصله پایه 3.81میلی متر

فونیکس2پین ریز

فونیکس2پین ریز

2445 :کد

کانکتورphonix با فاصله پایه 3.81میلیمتر

فونیکس7پین

فونیکس7پین

2534 :کد

کانکتور فونیکس رایت انگل فاصله پایه 5میل

فونیکس 10پین رایت انگل

فونیکس 10پین رایت انگل

1832 :کد

فونیکس رایت انگل 2تیکه جدا شدنی

فونیکس 8پین رایت انگل

فونیکس 8پین رایت انگل

1831 :کد

فونیکس رایت انگل 2تیکه جدا شدنی

فونیکس 6پین رایت انگل

فونیکس 6پین رایت انگل

1830 :کد

فونیکس رایت انگل 2تیکه جدا شدنی

فونیکس5پین رایت انگل

فونیکس5پین رایت انگل

1829 :کد

فونیکس رایت انگل 2تیکه جدا شدنی

فونیکس4پین راایت انگل

فونیکس4پین راایت انگل

1828 :کد

فونیکس رایت انگل 2تیکه جدا شدنی

فونیکس3پین رایت انگل

فونیکس3پین رایت انگل

1827 :کد

فونیکس رایت انگل 2تیکه جدا شدنی

فونیکس 2پین رایت

فونیکس 2پین رایت

1826 :کد

فونیکس رایت انگل 2تیکه جدا شدنی

ترمینال 3پین DG128

ترمینال 3پین DG128

1593 :کد

ترمینال سبز رنگ 3پین با پایه استاندارد

ترمینال 2پین DG128

ترمینال 2پین DG128

1592 :کد

ترمینال سبز 2پین با پایه استاندارد

ترمینال3پین DG300

ترمینال3پین DG300

1591 :کد

ترمینال 3پین آبی با پایه استاندارد

ترمینال 2پین DF300

ترمینال 2پین DF300

1590 :کد

ترمینال 2پین ابی با پایه استاندارد