آخرین محصولات (ترانسفورماتور 500میلی آمپر)

ترانس دوبل 24ولت500میلی

ترانس دوبل 24ولت500میلی

1428 :کد

ترانس دوبل 24 با 3سیم خروجی 500میلی امپر

ترانس 24ولت500میلی

ترانس 24ولت500میلی

1427 :کد

ترانس24ولت 500میلی امپر

ترانس  دوبل16ولت500میلی

ترانس دوبل16ولت500میلی

1426 :کد

ترانس دوبل 16 با 3سیم خروجی 500میلی امپر

ترانس 16ولت500میلی

ترانس 16ولت500میلی

1425 :کد

ترانس16ولت 500میلی امپر

ترانس دوبل12ولت500میل

ترانس دوبل12ولت500میل

1415 :کد

ترانس دوبل12 با 3سیم خروجی 500میلی امپر

ترانس 12ولت500میلی

ترانس 12ولت500میلی

1424 :کد

ترانس 12ولت500میلی امپر

ترانس دوبل9ولت500میلی

ترانس دوبل9ولت500میلی

1423 :کد

ترانس دوبل 9 با 3سیم خروجی 500میلی امپر

ترانس 9 ولت500میلی

ترانس 9 ولت500میلی

1422 :کد

ترانس 9ولت 500میلی امپر

ترانس دوبل7.5ولت500میلی

ترانس دوبل7.5ولت500میلی

1421 :کد

ترانس دوبل7.5 با 3سیم خروجی 500میلی امپر

ترانس 7.5ولت500میلی

ترانس 7.5ولت500میلی

1400 :کد

ترانس7.5ولت 500میلی امپر

ترانس دوبل6ولت500میلی

ترانس دوبل6ولت500میلی

1399 :کد

ترانس دوبل 6 با 3سیم خروجی 500میلی امپر

ترانس 6ولت 500میلی

ترانس 6ولت 500میلی

1418 :کد

ترانس 6ولت 500میلی امپر