آخرین محصولات (ترانسفورماتور 4آمپر)

ترانس دوبل 24ولت4امپر

ترانس دوبل 24ولت4امپر

1463 :کد

ترانس 24ولت 3سیم خروجی 4امپر

ترانس 24ولت4امپر

ترانس 24ولت4امپر

1462 :کد

ترانس 24ولت 4امپر خروجی تک سر

ترانس  دوبل16ولت4امپر

ترانس دوبل16ولت4امپر

1461 :کد

ترانس 16ولت 3سیم خروجی 4امپر

ترانس 16ولت4امپر

ترانس 16ولت4امپر

1460 :کد

ترانس 16ولت 4امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل12ولت4امپر

ترانس دوبل12ولت4امپر

1459 :کد

ترانس 12ولت 3سیم خروجی 4امپر

ترانس 12ولت4امپر

ترانس 12ولت4امپر

1458 :کد

ترانس 12ولت 4امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل9ولت4امپر

ترانس دوبل9ولت4امپر

1457 :کد

ترانس 9ولت 3سیم خروجی 4امپر

ترانس 9ولت4امپر

ترانس 9ولت4امپر

1456 :کد

ترانس 9ولت 4امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل7.5ولت4امپر

ترانس دوبل7.5ولت4امپر

1455 :کد

ترانس 7.5ولت 3سیم خروجی 4امپر

ترانس 7.5ولت4امپر

ترانس 7.5ولت4امپر

1555 :کد

ترانس 6ولت 4امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل6ولت4امپر

ترانس دوبل6ولت4امپر

1454 :کد

ترانس 6ولت 3سیم خروجی 4امپر

ترانس 6ولت 4امپر

ترانس 6ولت 4امپر

1453 :کد

ترانس 6ولت 3سیم خروجی 4امپر