آخرین محصولات (ترانسفورماتور 3آمپر)

ترانس دوبل 24ولت3امپر

ترانس دوبل 24ولت3امپر

2015 :کد

ترانس 24ولت 3سیم خروجی 3امپر

ترانس 24ولت3امپر

ترانس 24ولت3امپر

2014 :کد

ترانس24ولت 3امپر خروجی تک سر

ترانس  دوبل16ولت3امپر

ترانس دوبل16ولت3امپر

2013 :کد

ترانس 16ولت 3سیم خروجی 3امپر

ترانس 16ولت3امپر

ترانس 16ولت3امپر

2012 :کد

ترانس 16ولت 3امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل12ولت3امپر

ترانس دوبل12ولت3امپر

2011 :کد

ترانس 12ولت 3سیم خروجی 3امپر

ترانس 12ولت3امپر

ترانس 12ولت3امپر

2010 :کد

ترانس 12ولت 3امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل9ولت3امپر

ترانس دوبل9ولت3امپر

2009 :کد

ترانس9ولت 3سیم خروجی 3امپر

ترانس9ولت3امپر

ترانس9ولت3امپر

2008 :کد

ترانس 9ولت 3امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل7.5ولت3امپر

ترانس دوبل7.5ولت3امپر

2007 :کد

ترانس 7.56ولت 3امپر خروجی تک سر

ترانس 7.5ولت3امپر

ترانس 7.5ولت3امپر

2006 :کد

ترانس 7.5ولت 3امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل6ولت3امپر

ترانس دوبل6ولت3امپر

2005 :کد

ترانس 6ولت 3سیم خروجی 3امپر

ترانس 6ولت 3امپر

ترانس 6ولت 3امپر

2004 :کد

ترانس 6ولت 3امپر خروجی تک سر