آخرین محصولات (ترانسفورماتور 200میلی امپر)

ترانس دوبل 24ولت200میلی

ترانس دوبل 24ولت200میلی

1363 :کد

ترانس 24ولت 3سیم 2خروجی 24ولت 200میلی امپر کاهنده

ترانس 24 ولت200میلی

ترانس 24 ولت200میلی

1362 :کد

ترانس 24ولت 1سر خروجی 200میلی اپر کاهنده

ترانس  دوبل16ولت200میلی

ترانس دوبل16ولت200میلی

1361 :کد

ترانس 16ولت 3سیم با 2خروجی 16ولت کاهنده

ترانس 16ولت200میلی

ترانس 16ولت200میلی

1360 :کد

ترانس 16ولت تک خروجی 200میلی امپر کاهنده

ترانس دوبل12ولت200میلی

ترانس دوبل12ولت200میلی

1359 :کد

ترانس 12ولت 3سیم 2خروجی کاهنده 200میلی امپر

ترانس 12 ولت200میلی

ترانس 12 ولت200میلی

1358 :کد

ترانس 12ولت 200میلی امپر تک خروجی کاهنده

ترانس دوبل9ولت200میلی

ترانس دوبل9ولت200میلی

1357 :کد

ترانس 9ولت 2سر خروجی 200میلی امپر که دارای 2خروجی میباشد

ترانس 9ولت200میلی

ترانس 9ولت200میلی

1356 :کد

ترانس 9ولت 200میلی امپر تک خروجی و کاهنده ولتاژ

ترانس دوبل7.5ولت200میلی

ترانس دوبل7.5ولت200میلی

1355 :کد

ترانس 2سر خروجی 7.5 ولت 200میلی امپر با دو خروجی

ترانس 7.5ولت200میلی

ترانس 7.5ولت200میلی

1354 :کد

ترانس 7.5ولت 200میلی امپر تک خروجی کاهنده

ترانس دوبل6ولت200میلی

ترانس دوبل6ولت200میلی

1353 :کد

ترانس 6ولت 200میلی امپر 3سیم که 2سر 6ولت میباشد

ترانس 6ولت200میلی

ترانس 6ولت200میلی

1352 :کد

ترانس 6ولت 200میلی امپر تک خروجی کاهنده