آخرین محصولات (ترانسفورماتور 1آمپر)

ترانس دوبل 24ولت1امپر

ترانس دوبل 24ولت1امپر

2003 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 24ولت 3سیم خروجی 1امپر

ترانس 24ولت1امپر

ترانس 24ولت1امپر

2002 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 24ولت 1امپر خروجی تک سر

ترانس  دوبل16ولت1امپر

ترانس دوبل16ولت1امپر

2001 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 16ولت 3سیم خروجی 1امپر

ترانس 16ولت1امپر

ترانس 16ولت1امپر

20000 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 16ولت 1امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل12ولت1امپر

ترانس دوبل12ولت1امپر

1999 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 12ولت 3سیم خروجی 1امپر

ترانس12 ولت1امپر

ترانس12 ولت1امپر

1998 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس12ولت 1امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل9ولت1امپر

ترانس دوبل9ولت1امپر

1997 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 9ولت 3سیم خروجی 1امپر

ترانس 9 ولت1امپر

ترانس 9 ولت1امپر

1996 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 9ولت 1امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل7.5ولت1امپر

ترانس دوبل7.5ولت1امپر

1995 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 7.5ولت 3سیم خروجی 1امپر

ترانس 7.5 ولت1امپر

ترانس 7.5 ولت1امپر

1994 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 7.5ولت 1امپر خروجی تک سر

ترانس دوبل6ولت1امپر

ترانس دوبل6ولت1امپر

1993 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 6ولت 3سیم خروجی 1امپر

ترانس 6ولت 1امپر

ترانس 6ولت 1امپر

1992 :کد

۴۲۰,۰۰۰ ريال

ترانس 6ولت 1امپر خروجی تک سر