آخرین محصولات (ترانزیستور PNP)

BDW94

BDW94

2517 :کد

PNP SILICON TR. 45V 12A

BC461

BC461

2514 :کد

BF245

BF245

2513 :کد

N-FET 30V

BD234

BD234

2512 :کد

PS 45V 2 A 25 W

TIP147

TIP147

2499 :کد

PNP 100V 10A 80W

TIP147 (TO247)L

TIP147 (TO247)L

2498 :کد

PNP 100V 10A 125W

MCR100

MCR100

2486 :کد

PNP SENSETIVE GATE RECTIFIRE 0.6A 100-800V

2N4403

2N4403

2427 :کد

PNP 40V 0.6A 200MHz

Tip 32

Tip 32

2426 :کد

PNP,55V,3A,40W,>3MHZ

TIP127

TIP127

2425 :کد

Epitaxial-Base Power Amp., 100V 5A 65W

2N5401

2N5401

1772 :کد

High Voltage Amp., 150V 0.6A 0.625W

2N3906

2N3906

1769 :کد

PNP-40V-0.2A-0.5W-250MHZ

2N2907

2N2907

1767 :کد

Switching Transistor, 40V 0.6A

2N2905

2N2905

1766 :کد

switching transistor, 40V 600mA, 3W

TIP2955

TIP2955

1731 :کد

AUDIO POWER AMPLIFIER, 60V 10A 90W

  • 4

    از

    1