آخرین محصولات (ای سی های گیرنده و فرستنده)

PT2399

PT2399

2192 :کد

ECHO AUDIO PROCESSOR IC UTILIZ

PT2253

PT2253

2191 :کد

2-ch Volume Controller Ic,10dB

PT2272-L2

PT2272-L2

2190 :کد

2-ch Remote Control Decoder Paired

PT2272-M6

PT2272-M6

2188 :کد

6-ch Remote Control Decoder Paired

PT2272-M4

PT2272-M4

2187 :کد

4-ch Remote Control Decoder Paired

PT2272-M2

PT2272-M2

2186 :کد

2-ch Remote Control Decoder Paired

PT2262

PT2262

2185 :کد

Remote Control Encoder