آخرین محصولات (اپتوکوپلر)

MOC3043

MOC3043

D83 :کد

۴۸,۰۰۰ ريال

OP.CP ZERO CRSG TRIAV DRV. 400V 15mA

PS2501

PS2501

2520 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

OP.CP TRN 80V 80ma 80% 5000V 3us

PS2501

PS2501

2492 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

OP.CP TRN 80V 80ma 80% 5000V 3us

LTV814A

LTV814A

2247 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

OP.CP-DARLINGTON NPN OUTPUT-AC INPUT

MOC3041

MOC3041

2194 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

OPTO TRIAC

LM386

LM386

2169 :کد

۱۸,۰۰۰ ريال

Single Audio Power Amplifier 0.5W

TLP521-4

TLP521-4

1818 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

OP.CP TRN. 55V 30ma 50% 2500V QUAD

TLP521اوریجینال

TLP521اوریجینال

1817 :کد

۱۶,۵۰۰ ريال

OP.CP TRN. 55V 30ma 50% 2500V 3us

TLP250

TLP250

1816 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

OP.CP TRN.10 TO 35V 11mA 2500Vrms

MOC3063اوریجینال

MOC3063اوریجینال

1815 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

OP.CP ZERO CRSG TRIC(20)600V 1.5KV/us

MOC3022

MOC3022

1814 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

OP.CP TRIAC-DRIV 400V 10V

MOC3021

MOC3021

1813 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

OP.CP TRIAC-DRIV 400V 10V/us

MOC3021اوریجینال

MOC3021اوریجینال

1812 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

RANDOM PHASE OP.CP TRIAC-DRIV 400V

LTV817

LTV817

1811 :کد

۸,۵۰۰ ريال

​OP.CP 55V 100ma 5000V 600%

4N25

4N25

1810 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

OP.CP TR.DRV. 65V 5ma Viso=2500V t=3us

  • 2

    از

    1