آخرین محصولات (اي سي هاي درايور)

LM3915

LM3915

2463 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

BARGRAPH LED DISPLAY

LM3914

LM3914

2462 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

BARGRAPH LED DISPLAY DRI

TS04

TS04

2470 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

4-CH AUTO SENSIVITY TOUCH SENEOR \SENSOR \TS

L6203

L6203

2204 :کد

۲۹۰,۰۰۰ ريال

DMOS FULL BRIDGE DRIVER

L297اورجینال

L297اورجینال

2203 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

STEPPERMOTOR CONTORLLER DRIVER

L293

L293

2202 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

PUSH PULL FOUR CHANNEL DRIVER

L298

L298

2201 :کد

۱۹۵,۰۰۰ ريال

DUAL FULL BRIDGE DRIVER